OpenCV  3.3.1
Open Source Computer Vision
CvMat Member List

This is the complete list of members for CvMat, including all inherited members.

colsCvMat
CvMat()CvMatinline
CvMat(const CvMat &m)CvMatinline
CvMat(const cv::Mat &m)CvMatinline
dataCvMat
dbCvMat
flCvMat
hdr_refcountCvMat
heightCvMat
iCvMat
ptrCvMat
refcountCvMat
rowsCvMat
sCvMat
stepCvMat
typeCvMat
widthCvMat